Arbeidsdeskundig Onderzoek

Arbeidsdeskundige

Ask Me Now heeft een landelijke dekking en werkt uitsluitend met geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen, specialisten op het gebied van mens, werk en inkomen.

U kunt terecht voor de volgende arbeidsdeskundige dienstverlening:

Arbeidsdeskundig Onderzoek

  • Welke stappen kan ik zetten op mijn zieke werknemer in zijn eigen werk te re-integreren?
  • Is het nodig het werk aan te passen, hoe moet dat en kan dat wel?
  • Of moeten we naar ander werk gaan kijken? Wat voor soort werk dan?
  • Ik heb een andere functie voor mijn arbeidsongeschikte werknemer. Is die passend?
  • Wat zijn de rechten en plichten van mijzelf en van mijn werknemer?
  • Wat zijn de financiële gevolgen, voor mij als werkgever en voor mijn werknemer?

 

Op deze vragen geeft het Arbeidsdeskundig Onderzoek een antwoord. De arbeidsdeskundigen van Ask me Now zijn specialist in het uitvoeren van arbeidsdeskundig onderzoeken.

Tijdens het onderzoek vormt de arbeidsdeskundige zich een beeld van de klachten van werknemer, wat hij met deze klachten niet en nog wél kan doen en in hoeverre er thuis of op het werk activiteiten worden ondernomen. Daarnaast onderzoekt de arbeidsdeskundige of er externe factoren (op het werk, thuis of vanuit de wetgeving) een rol in het verzuim spelen en tot slot of er welke persoonsgebonden factoren (bij de werknemer zelf) een rol spelen.

De uitkomst van het onderzoek is altijd een adequaat maatwerk advies, waarin gerichte oplossingen worden aangereikt in het kader van re-integratiemogelijkheden en schadelastbeheersing. Daarnaast geven wij pro-actieve adviezen over de reeds gevolgde re-integratieplannen. Indien aan de orde worden ook aanbevelingen gedaan voor het verdere verloop van het re-integratietraject. Ons advies is richtinggevend voor het UWV op het moment van toetsing van de re-integratie-inspanningen. Werkgever en werknemer weten zo vooraf waar ze aan toe zijn en welke stappen er gezet moeten worden.

Sector Rijksoverheid, gemeentes en onderwijs
Binnen de (semi) overheidssectoren gelden specifieke regelingen. Ask Me Now zet arbeidsdeskundigen met bijzondere expertise in om ook binnen deze sectoren een excellente dienstverlener te zijn.

Sector Particuliere Verzekeringen
De arbeidsdeskundigen bij Ask Me Now zijn tevens in staat te oordelen over belasting en belastbaarheid in de particuliere verzekering sector. Dat betekent dat ze ook ten behoeve van AOV verzekeraars de mate van arbeidsongeschiktheid van hun arbeidsongeschikte verzekerde kunnen vaststellen. Tevens kunnen zij adviseren ten aanzien van letselschade of personenschade.

Bezwaar en beroep

Voor het uitvoeren van bezwaar- en beroepszaken in het kader van de sociale wetgeving, in het bijzonder ten aanzien van beslissingen van het UWV, zet Ask Me Now arbeidsdeskundigen in met een specifieke deskundigheid. Deze deskundigheid is heel relevant, daar landelijk slechts 20% van de bezwaarzaken door het UWV gegrond worden verklaard. Ons succespercentage ligt tussen de 60-70%.

Gedragscode
Alle arbeidsdeskundigen bij Ask Me Now zijn geregistreerd bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). De SRA bewaakt en bevordert de kwaliteit van het gedrag van arbeidsdeskundigen. De arbeidsdeskundigen van Ask Me Now werken volgens de gedragscode van de SRA en zijn dus aan te spreken op hun onafhankelijkheid en integriteit als expert en op het oordelen op basis van objectieve, volledige en betrouwbare informatie.

Neem contact op indien u vragen heeft over het arbeidsdeskundig onderzoek of er een wilt laten uitvoeren.

quoteIk zag op tegen het onderzoek door een arbeidsdeskundige van Ask Me Now. Achteraf niet nodig, want het bleek dat het een aangenaam gesprek was, waarin de arbeidsdeskundige echt interesse toonde en naar me luisterde. Wat ik ook fijn vond, was dat ik het verslag van mijn gesprek te zien kreeg, voordat de rapportage naar mijn leidinggevende ging. quote